mssh-gconf.h 2.5 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
 1. #ifndef __MSSH_GCONF__
 2. #define __MSSH_GCONF__
 3. #include <gconf/gconf-client.h>
 4. #define MSSH_GCONF_PATH "/apps/mssh"
 5. #define MSSH_GCONF_KEY_FONT MSSH_GCONF_PATH"/font"
 6. #define MSSH_GCONF_KEY_FG_COLOUR MSSH_GCONF_PATH"/fg_colour"
 7. #define MSSH_GCONF_KEY_BG_COLOUR MSSH_GCONF_PATH"/bg_colour"
 8. #define MSSH_GCONF_KEY_FG_COLOUR_FOCUS MSSH_GCONF_PATH"/fg_colour_focus"
 9. #define MSSH_GCONF_KEY_BG_COLOUR_FOCUS MSSH_GCONF_PATH"/bg_colour_focus"
 10. #define MSSH_GCONF_KEY_COLUMNS MSSH_GCONF_PATH"/columns"
 11. #define MSSH_GCONF_KEY_TIMEOUT MSSH_GCONF_PATH"/timeout"
 12. #define MSSH_GCONF_KEY_CLOSE_ENDED MSSH_GCONF_PATH"/close_ended"
 13. #define MSSH_GCONF_KEY_RECOLOR_FOCUSED MSSH_GCONF_PATH"/recolor_focused"
 14. #define MSSH_GCONF_KEY_QUIT_ALL_ENDED MSSH_GCONF_PATH"/quit_all_ended"
 15. #define MSSH_GCONF_KEY_MODIFIER MSSH_GCONF_PATH"/modifier"
 16. #define MSSH_GCONF_KEY_DIR_FOCUS MSSH_GCONF_PATH"/dir_focus"
 17. #define MSSH_GCONF_KEY_BACKSCROLL_BUFFER_SIZE MSSH_GCONF_PATH"/backscroll_buffer_size"
 18. void mssh_gconf_notify_font(GConfClient *client, guint cnxn_id,
 19. GConfEntry *entry, gpointer data);
 20. void mssh_gconf_notify_fg_colour(GConfClient *client, guint cnxn_id,
 21. GConfEntry *entry, gpointer data);
 22. void mssh_gconf_notify_bg_colour(GConfClient *client, guint cnxn_id,
 23. GConfEntry *entry, gpointer data);
 24. void mssh_gconf_notify_fg_colour_focus(GConfClient *client, guint cnxn_id,
 25. GConfEntry *entry, gpointer data);
 26. void mssh_gconf_notify_bg_colour_focus(GConfClient *client, guint cnxn_id,
 27. GConfEntry *entry, gpointer data);
 28. void mssh_gconf_notify_columns(GConfClient *client, guint cnxn_id,
 29. GConfEntry *entry, gpointer data);
 30. void mssh_gconf_notify_timeout(GConfClient *client, guint cnxn_id,
 31. GConfEntry *entry, gpointer data);
 32. void mssh_gconf_notify_close_ended(GConfClient *client, guint cnxn_id,
 33. GConfEntry *entry, gpointer data);
 34. void mssh_gconf_notify_quit_all_ended(GConfClient *client, guint cnxn_id,
 35. GConfEntry *entry, gpointer data);
 36. void mssh_gconf_notify_modifier(GConfClient *client, guint cnxn_id,
 37. GConfEntry *entry, gpointer data);
 38. void mssh_gconf_notify_dir_focus(GConfClient *client, guint cnxn_id,
 39. GConfEntry *entry, gpointer data);
 40. void mssh_gconf_backscroll_buffer_size(GConfClient *client, guint cnxn_id,
 41. GConfEntry *entry, gpointer data);
 42. void mssh_gconf_notify_recolor_focused(GConfClient *client, guint cnxn_id,
 43. GConfEntry *entry, gpointer data);
 44. #endif