mssh-pref.c 18 KB


 1. #include <gconf/gconf-client.h>
 2. #include "mssh-gconf.h"
 3. #include "mssh-pref.h"
 4. static void mssh_pref_init(MSSHPref* pref);
 5. static void mssh_pref_class_init(MSSHPrefClass *klass);
 6. G_DEFINE_TYPE(MSSHPref, mssh_pref, GTK_TYPE_WINDOW)
 7. GtkWidget* mssh_pref_new(void)
 8. {
 9. return g_object_new(MSSH_TYPE_PREF, NULL);
 10. }
 11. static void mssh_pref_close(GtkWidget *widget, gpointer data)
 12. {
 13. MSSHPref *pref = MSSH_PREF(data);
 14. gtk_widget_destroy(GTK_WIDGET(pref));
 15. }
 16. static void mssh_pref_font_select(GtkWidget *widget, gpointer data)
 17. {
 18. GConfClient *client;
 19. const gchar *font;
 20. client = gconf_client_get_default();
 21. font = gtk_font_button_get_font_name(GTK_FONT_BUTTON(widget));
 22. gconf_client_set_string(client, MSSH_GCONF_KEY_FONT, font, NULL);
 23. }
 24. static void mssh_pref_fg_colour_select(GtkWidget *widget, gpointer data)
 25. {
 26. GConfClient *client;
 27. GdkRGBA colour;
 28. const gchar *colour_s;
 29. client = gconf_client_get_default();
 30. gtk_color_chooser_get_rgba(GTK_COLOR_CHOOSER(widget), &colour);
 31. colour_s = gdk_rgba_to_string(&colour);
 32. gconf_client_set_string(client, MSSH_GCONF_KEY_FG_COLOUR, colour_s,
 33. NULL);
 34. }
 35. static void mssh_pref_bg_colour_select(GtkWidget *widget, gpointer data)
 36. {
 37. GConfClient *client;
 38. GdkRGBA colour;
 39. const gchar *colour_s;
 40. client = gconf_client_get_default();
 41. gtk_color_chooser_get_rgba(GTK_COLOR_CHOOSER(widget), &colour);
 42. colour_s = gdk_rgba_to_string(&colour);
 43. gconf_client_set_string(client, MSSH_GCONF_KEY_BG_COLOUR, colour_s,
 44. NULL);
 45. }
 46. static void mssh_pref_fg_colour_select_focus(GtkWidget *widget, gpointer data)
 47. {
 48. GConfClient *client;
 49. GdkRGBA colour;
 50. const gchar *colour_s;
 51. client = gconf_client_get_default();
 52. gtk_color_chooser_get_rgba(GTK_COLOR_CHOOSER(widget), &colour);
 53. colour_s = gdk_rgba_to_string(&colour);
 54. gconf_client_set_string(client, MSSH_GCONF_KEY_FG_COLOUR_FOCUS, colour_s,
 55. NULL);
 56. }
 57. static void mssh_pref_bg_colour_select_focus(GtkWidget *widget, gpointer data)
 58. {
 59. GConfClient *client;
 60. GdkRGBA colour;
 61. const gchar *colour_s;
 62. client = gconf_client_get_default();
 63. gtk_color_chooser_get_rgba(GTK_COLOR_CHOOSER(widget), &colour);
 64. colour_s = gdk_rgba_to_string(&colour);
 65. gconf_client_set_string(client, MSSH_GCONF_KEY_BG_COLOUR_FOCUS, colour_s,
 66. NULL);
 67. }
 68. static void mssh_pref_columns_select(GtkWidget *widget, gpointer data)
 69. {
 70. GConfClient *client;
 71. int columns;
 72. client = gconf_client_get_default();
 73. columns = gtk_spin_button_get_value_as_int(GTK_SPIN_BUTTON(widget));
 74. gconf_client_set_int(client, MSSH_GCONF_KEY_COLUMNS, columns, NULL);
 75. }
 76. static void mssh_pref_backscroll_buffer_size_select(GtkWidget *widget, gpointer data)
 77. {
 78. GConfClient *client;
 79. gint backscroll_buffer_size;
 80. client = gconf_client_get_default();
 81. backscroll_buffer_size = gtk_spin_button_get_value_as_int(GTK_SPIN_BUTTON(widget));
 82. gconf_client_set_int(client, MSSH_GCONF_KEY_BACKSCROLL_BUFFER_SIZE, backscroll_buffer_size, NULL);
 83. }
 84. static void mssh_pref_timeout_select(GtkWidget *widget, gpointer data)
 85. {
 86. GConfClient *client;
 87. int timeout;
 88. client = gconf_client_get_default();
 89. timeout = gtk_spin_button_get_value_as_int(GTK_SPIN_BUTTON(widget));
 90. gconf_client_set_int(client, MSSH_GCONF_KEY_TIMEOUT, timeout, NULL);
 91. }
 92. static void mssh_pref_close_check(GtkWidget *widget, gpointer data)
 93. {
 94. GConfClient *client;
 95. gboolean close;
 96. client = gconf_client_get_default();
 97. close = gtk_toggle_button_get_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(widget));
 98. gconf_client_set_bool(client, MSSH_GCONF_KEY_CLOSE_ENDED, close, NULL);
 99. }
 100. static void mssh_pref_recolor_focused_check(GtkWidget *widget, gpointer data)
 101. {
 102. GConfClient *client;
 103. gboolean recolor_focused;
 104. client = gconf_client_get_default();
 105. recolor_focused = gtk_toggle_button_get_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(widget));
 106. gconf_client_set_bool(client, MSSH_GCONF_KEY_RECOLOR_FOCUSED, recolor_focused, NULL);
 107. }
 108. static void mssh_pref_exit_check(GtkWidget *widget, gpointer data)
 109. {
 110. GConfClient *client;
 111. gboolean close;
 112. client = gconf_client_get_default();
 113. close = gtk_toggle_button_get_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(widget));
 114. gconf_client_set_bool(client, MSSH_GCONF_KEY_QUIT_ALL_ENDED, close,
 115. NULL);
 116. }
 117. static void mssh_pref_dir_focus_check(GtkWidget *widget, gpointer data)
 118. {
 119. GConfClient *client;
 120. gboolean focus;
 121. client = gconf_client_get_default();
 122. focus = gtk_toggle_button_get_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(widget));
 123. gconf_client_set_bool(client, MSSH_GCONF_KEY_DIR_FOCUS, focus, NULL);
 124. }
 125. static void mssh_pref_modifier_check(GtkWidget *widget, gpointer data)
 126. {
 127. GConfClient *client;
 128. gboolean ctrl, alt, shift, super;
 129. gint val;
 130. MSSHPref * pref = MSSH_PREF(data);
 131. client = gconf_client_get_default();
 132. ctrl = gtk_toggle_button_get_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(pref->ctrl));
 133. shift = gtk_toggle_button_get_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(pref->shift));
 134. alt = gtk_toggle_button_get_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(pref->alt));
 135. super = gtk_toggle_button_get_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(pref->super));
 136. val = (shift << 0) | (ctrl << 2) | (alt << 3) | (super << 26);
 137. gconf_client_set_int(client, MSSH_GCONF_KEY_MODIFIER, val, NULL);
 138. }
 139. static void mssh_pref_init(MSSHPref* pref)
 140. {
 141. GConfClient *client;
 142. GConfEntry *entry;
 143. GConfValue *value;
 144. GdkRGBA colour;
 145. const gchar *colour_s;
 146. GtkWidget *frame = gtk_box_new(GTK_ORIENTATION_VERTICAL, 5);
 147. GtkWidget *notebook = gtk_notebook_new();
 148. GtkWidget *content = gtk_box_new(GTK_ORIENTATION_VERTICAL, 4);
 149. GtkWidget *font_hbox = gtk_box_new(GTK_ORIENTATION_HORIZONTAL, 10);
 150. GtkWidget *font_label = gtk_label_new("Font:");
 151. GtkWidget *font_select = gtk_font_button_new();
 152. GtkWidget *colour_table = gtk_grid_new();
 153. GtkWidget *bg_colour_label = gtk_label_new("Background:");
 154. GtkWidget *bg_colour_select = gtk_color_button_new();
 155. GtkWidget *fg_colour_label = gtk_label_new("Foreground:");
 156. GtkWidget *fg_colour_select = gtk_color_button_new();
 157. GtkWidget *recolor_focused_check = gtk_check_button_new_with_label(
 158. "Use different color for focused window");
 159. GtkWidget *colour_table_focus = gtk_grid_new();
 160. GtkWidget *bg_colour_label_focus = gtk_label_new("Background for focused window:");
 161. GtkWidget *bg_colour_select_focus = gtk_color_button_new();
 162. GtkWidget *fg_colour_label_focus = gtk_label_new("Foreground for focused window:");
 163. GtkWidget *fg_colour_select_focus = gtk_color_button_new();
 164. GtkWidget *exit_check = gtk_check_button_new_with_label(
 165. "Quit after all sessions have ended");
 166. GtkWidget *close_check = gtk_check_button_new_with_label(
 167. "Close ended sessions");
 168. GtkWidget *timeout_hbox = gtk_box_new(GTK_ORIENTATION_HORIZONTAL, 10);
 169. GtkWidget *timeout_label1 = gtk_label_new(
 170. "Closed ended sessions after");
 171. GtkAdjustment *timeout_adj = gtk_adjustment_new(3, 0, 100, 1, 10, 0);
 172. GtkWidget *timeout_select = gtk_spin_button_new(
 173. GTK_ADJUSTMENT(timeout_adj), 1, 0);
 174. GtkWidget *timeout_label2 = gtk_label_new("seconds");
 175. GtkWidget *columns_hbox = gtk_box_new(GTK_ORIENTATION_HORIZONTAL, 10);
 176. GtkWidget *columns_label = gtk_label_new("Columns:");
 177. GtkAdjustment *columns_adj = gtk_adjustment_new(2, 1, 10, 1, 10, 0);
 178. GtkWidget *columns_select = gtk_spin_button_new(
 179. GTK_ADJUSTMENT(columns_adj), 1, 0);
 180. GtkWidget *backscroll_buffer_size_hbox = gtk_box_new(GTK_ORIENTATION_HORIZONTAL, 10);
 181. GtkWidget *backscroll_buffer_size_label = gtk_label_new("Scrollback Lines:");
 182. GtkAdjustment *backscroll_buffer_size_adj = gtk_adjustment_new(5000, -1, 65535, 1, 100, 0);
 183. GtkWidget *backscroll_buffer_size_select = gtk_spin_button_new(
 184. GTK_ADJUSTMENT(backscroll_buffer_size_adj), 1, 0);
 185. GtkWidget *mod_hbox = gtk_box_new(GTK_ORIENTATION_HORIZONTAL, 10);
 186. GtkWidget *mod_label = gtk_label_new("Modifier:");
 187. GtkWidget *mod_ctrl_check = gtk_check_button_new_with_label("Ctrl");
 188. GtkWidget *mod_alt_check = gtk_check_button_new_with_label("Alt");
 189. GtkWidget *mod_shift_check = gtk_check_button_new_with_label("Shift");
 190. GtkWidget *mod_super_check = gtk_check_button_new_with_label("Super");
 191. GtkWidget *close_hbox = gtk_box_new(GTK_ORIENTATION_HORIZONTAL, 0);
 192. GtkWidget *close_button = gtk_button_new_from_stock(GTK_STOCK_CLOSE);
 193. GtkWidget *dir_focus_check = gtk_check_button_new_with_label(
 194. "Use directional focus");
 195. pref->ctrl = mod_ctrl_check;
 196. pref->shift = mod_shift_check;
 197. pref->alt = mod_alt_check;
 198. pref->super = mod_super_check;
 199. gtk_notebook_set_show_tabs(GTK_NOTEBOOK(notebook), FALSE);
 200. gtk_notebook_append_page(GTK_NOTEBOOK(notebook), content, NULL);
 201. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(font_hbox), font_label, FALSE, TRUE, 0);
 202. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(font_hbox), font_select, FALSE, TRUE, 0);
 203. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(content), font_hbox, FALSE, TRUE, 0);
 204. gtk_grid_attach(GTK_GRID(colour_table), bg_colour_label,
 205. 0, 0, 1, 1);
 206. gtk_grid_attach(GTK_GRID(colour_table), bg_colour_select,
 207. 1, 0, 1, 1);
 208. gtk_grid_attach(GTK_GRID(colour_table), fg_colour_label,
 209. 0, 1, 1, 1);
 210. gtk_grid_attach(GTK_GRID(colour_table), fg_colour_select,
 211. 1, 1, 1, 1);
 212. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(content), colour_table, FALSE, TRUE, 0);
 213. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(content), recolor_focused_check, FALSE, TRUE, 0);
 214. gtk_grid_attach(GTK_GRID(colour_table_focus), bg_colour_label_focus,
 215. 0, 0, 1, 1);
 216. gtk_grid_attach(GTK_GRID(colour_table_focus), bg_colour_select_focus,
 217. 1, 0, 1, 1);
 218. gtk_grid_attach(GTK_GRID(colour_table_focus), fg_colour_label_focus,
 219. 0, 1, 1, 1);
 220. gtk_grid_attach(GTK_GRID(colour_table_focus), fg_colour_select_focus,
 221. 1, 1, 1, 1);
 222. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(content), colour_table_focus, FALSE, TRUE, 0);
 223. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(content), exit_check, FALSE, TRUE, 0);
 224. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(content), close_check, FALSE, TRUE, 0);
 225. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(content), dir_focus_check, FALSE, TRUE, 0);
 226. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(timeout_hbox), timeout_label1, FALSE,
 227. TRUE, 0);
 228. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(timeout_hbox), timeout_select, FALSE,
 229. TRUE, 0);
 230. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(timeout_hbox), timeout_label2, FALSE,
 231. TRUE, 0);
 232. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(content), timeout_hbox, FALSE, TRUE, 0);
 233. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(columns_hbox), columns_label, FALSE,
 234. TRUE, 0);
 235. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(columns_hbox), columns_select, FALSE,
 236. TRUE, 0);
 237. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(content), columns_hbox, FALSE, TRUE, 0);
 238. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(backscroll_buffer_size_hbox), backscroll_buffer_size_label, FALSE,
 239. TRUE, 0);
 240. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(backscroll_buffer_size_hbox), backscroll_buffer_size_select, FALSE,
 241. TRUE, 0);
 242. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(content), backscroll_buffer_size_hbox, FALSE, TRUE, 0);
 243. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(mod_hbox), mod_label, FALSE, TRUE, 0);
 244. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(mod_hbox), mod_ctrl_check, FALSE, TRUE, 0);
 245. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(mod_hbox), mod_alt_check, FALSE, TRUE, 0);
 246. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(mod_hbox), mod_shift_check, FALSE, TRUE, 0);
 247. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(mod_hbox), mod_super_check, FALSE, TRUE, 0);
 248. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(content), mod_hbox, FALSE, TRUE, 0);
 249. gtk_box_pack_end(GTK_BOX(close_hbox), close_button, FALSE, TRUE, 0);
 250. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(frame), notebook, TRUE, TRUE, 0);
 251. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(frame), close_hbox, FALSE, TRUE, 0);
 252. gtk_container_add(GTK_CONTAINER(pref), frame);
 253. g_signal_connect(G_OBJECT(close_button), "clicked",
 254. G_CALLBACK(mssh_pref_close), pref);
 255. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(content), 6);
 256. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(pref), 15);
 257. gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(pref), "Preferences");
 258. gtk_window_set_resizable(GTK_WINDOW(pref), FALSE);
 259. g_signal_connect(G_OBJECT(font_select), "font-set",
 260. G_CALLBACK(mssh_pref_font_select), NULL);
 261. g_signal_connect(G_OBJECT(fg_colour_select), "color-set",
 262. G_CALLBACK(mssh_pref_fg_colour_select), NULL);
 263. g_signal_connect(G_OBJECT(bg_colour_select), "color-set",
 264. G_CALLBACK(mssh_pref_bg_colour_select), NULL);
 265. g_signal_connect(G_OBJECT(fg_colour_select_focus), "color-set",
 266. G_CALLBACK(mssh_pref_fg_colour_select_focus), NULL);
 267. g_signal_connect(G_OBJECT(bg_colour_select_focus), "color-set",
 268. G_CALLBACK(mssh_pref_bg_colour_select_focus), NULL);
 269. g_signal_connect(G_OBJECT(columns_select), "value-changed",
 270. G_CALLBACK(mssh_pref_columns_select), NULL);
 271. g_signal_connect(G_OBJECT(backscroll_buffer_size_select), "value-changed",
 272. G_CALLBACK(mssh_pref_backscroll_buffer_size_select), NULL);
 273. g_signal_connect(G_OBJECT(timeout_select), "value-changed",
 274. G_CALLBACK(mssh_pref_timeout_select), NULL);
 275. g_signal_connect(G_OBJECT(close_check), "toggled",
 276. G_CALLBACK(mssh_pref_close_check), NULL);
 277. g_signal_connect(G_OBJECT(recolor_focused_check), "toggled",
 278. G_CALLBACK(mssh_pref_recolor_focused_check), NULL);
 279. g_signal_connect(G_OBJECT(exit_check), "toggled",
 280. G_CALLBACK(mssh_pref_exit_check), NULL);
 281. g_signal_connect(G_OBJECT(dir_focus_check), "toggled",
 282. G_CALLBACK(mssh_pref_dir_focus_check), NULL);
 283. g_signal_connect(G_OBJECT(mod_ctrl_check), "toggled",
 284. G_CALLBACK(mssh_pref_modifier_check), pref);
 285. g_signal_connect(G_OBJECT(mod_alt_check), "toggled",
 286. G_CALLBACK(mssh_pref_modifier_check), pref);
 287. g_signal_connect(G_OBJECT(mod_shift_check), "toggled",
 288. G_CALLBACK(mssh_pref_modifier_check), pref);
 289. g_signal_connect(G_OBJECT(mod_super_check), "toggled",
 290. G_CALLBACK(mssh_pref_modifier_check), pref);
 291. client = gconf_client_get_default();
 292. entry = gconf_client_get_entry(client, MSSH_GCONF_KEY_FONT, NULL,
 293. TRUE, NULL);
 294. value = gconf_entry_get_value(entry);
 295. gtk_font_button_set_font_name(GTK_FONT_BUTTON(font_select),
 296. gconf_value_get_string(value));
 297. entry = gconf_client_get_entry(client, MSSH_GCONF_KEY_FG_COLOUR, NULL,
 298. TRUE, NULL);
 299. value = gconf_entry_get_value(entry);
 300. colour_s = gconf_value_get_string(value);
 301. gdk_rgba_parse(&colour, colour_s);
 302. gtk_color_chooser_set_rgba(GTK_COLOR_CHOOSER(fg_colour_select),
 303. &colour);
 304. entry = gconf_client_get_entry(client, MSSH_GCONF_KEY_BG_COLOUR, NULL,
 305. TRUE, NULL);
 306. value = gconf_entry_get_value(entry);
 307. colour_s = gconf_value_get_string(value);
 308. gdk_rgba_parse(&colour, colour_s);
 309. gtk_color_chooser_set_rgba(GTK_COLOR_CHOOSER(bg_colour_select),
 310. &colour);
 311. entry = gconf_client_get_entry(client, MSSH_GCONF_KEY_FG_COLOUR_FOCUS, NULL,
 312. TRUE, NULL);
 313. value = gconf_entry_get_value(entry);
 314. colour_s = gconf_value_get_string(value);
 315. gdk_rgba_parse(&colour, colour_s);
 316. gtk_color_chooser_set_rgba(GTK_COLOR_CHOOSER(fg_colour_select_focus),
 317. &colour);
 318. entry = gconf_client_get_entry(client, MSSH_GCONF_KEY_BG_COLOUR_FOCUS, NULL,
 319. TRUE, NULL);
 320. value = gconf_entry_get_value(entry);
 321. colour_s = gconf_value_get_string(value);
 322. gdk_rgba_parse(&colour, colour_s);
 323. gtk_color_chooser_set_rgba(GTK_COLOR_CHOOSER(bg_colour_select_focus),
 324. &colour);
 325. entry = gconf_client_get_entry(client, MSSH_GCONF_KEY_COLUMNS, NULL,
 326. TRUE, NULL);
 327. value = gconf_entry_get_value(entry);
 328. gtk_spin_button_set_value(GTK_SPIN_BUTTON(columns_select),
 329. gconf_value_get_int(value));
 330. entry = gconf_client_get_entry(client, MSSH_GCONF_KEY_BACKSCROLL_BUFFER_SIZE, NULL,
 331. TRUE, NULL);
 332. value = gconf_entry_get_value(entry);
 333. gtk_spin_button_set_value(GTK_SPIN_BUTTON(backscroll_buffer_size_select),
 334. gconf_value_get_int(value));
 335. entry = gconf_client_get_entry(client, MSSH_GCONF_KEY_TIMEOUT, NULL,
 336. TRUE, NULL);
 337. value = gconf_entry_get_value(entry);
 338. gtk_spin_button_set_value(GTK_SPIN_BUTTON(timeout_select),
 339. gconf_value_get_int(value));
 340. entry = gconf_client_get_entry(client, MSSH_GCONF_KEY_CLOSE_ENDED,
 341. NULL, TRUE, NULL);
 342. value = gconf_entry_get_value(entry);
 343. gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(close_check),
 344. gconf_value_get_bool(value));
 345. entry = gconf_client_get_entry(client, MSSH_GCONF_KEY_RECOLOR_FOCUSED,
 346. NULL, TRUE, NULL);
 347. value = gconf_entry_get_value(entry);
 348. gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(recolor_focused_check),
 349. gconf_value_get_bool(value));
 350. entry = gconf_client_get_entry(client, MSSH_GCONF_KEY_QUIT_ALL_ENDED,
 351. NULL, TRUE, NULL);
 352. value = gconf_entry_get_value(entry);
 353. gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(exit_check),
 354. gconf_value_get_bool(value));
 355. entry = gconf_client_get_entry(client, MSSH_GCONF_KEY_DIR_FOCUS,
 356. NULL, TRUE, NULL);
 357. value = gconf_entry_get_value(entry);
 358. gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(dir_focus_check),
 359. gconf_value_get_bool(value));
 360. entry = gconf_client_get_entry(client, MSSH_GCONF_KEY_MODIFIER,
 361. NULL, TRUE, NULL);
 362. value = gconf_entry_get_value(entry);
 363. gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(mod_ctrl_check),
 364. (gconf_value_get_int(value) & GDK_CONTROL_MASK) ? 1 : 0);
 365. gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(mod_shift_check),
 366. (gconf_value_get_int(value) & GDK_SHIFT_MASK) ? 1 : 0);
 367. gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(mod_alt_check),
 368. (gconf_value_get_int(value) & GDK_MOD1_MASK) ? 1 : 0);
 369. gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(mod_super_check),
 370. (gconf_value_get_int(value) & GDK_SUPER_MASK) ? 1 : 0);
 371. }
 372. static void mssh_pref_class_init(MSSHPrefClass *klass)
 373. {
 374. }